производство и търговия с работно облекло
МАРКАР ПРОГРЕС

Общи условия и Политика за поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 • Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на потребителите си посредством уеб сайта markarbg.com. Тези условия обвързват всички потребители (посетители на уеб сайта). С влизането си в уеб сайта, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 • Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на markarbg.com, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
 • С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба, съобразно предвиденото в Политиката за поверителност и защита на лични данни, наричана по-долу Политика за поверителност, публикувана на уебсайтаmarkarbg.com
 • Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.markarbg.comне представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца.
 • Договорният език е български език

 

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
 • Уебсайтът www.markarbg.com е собственост на „Маркар Прогрес“ ЕООД, търговец по смисъла на чл. 1, ал. 1 от ТЗ, регистриран в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 201870942, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. Цар Освободител № 64, представлявано от Александър Марианов Караджов.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на ТЪРГОВЕЦА: „Маркар Прогрес“ ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. Цар Освободител №64
 • Адрес за упражняване на стопанска дейност: гр. Ловеч, ул. Цар Освободител №64
 • Данни за кореспонденция и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Ловеч, ул. Цар Освободител № 64, ,имейл: markar.lovech@gmail.com
 • Вписване в публични регистри: „Маркар Прогрес“ ЕООД е вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България с ЕИК 2018709426.Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: ИН по ДДС: ВG201870942
 • Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни: адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: 029402046, факс: 029403640, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите: адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 029802524, факс: 029884218, гореща линия: 070011122

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно Закона за защита на личните данни.

 • Събирането, съхранението и обработването на лични данни, предоставени доброволно от Потребителите при използване на услугите и продажба на стоките, предлагани в уебсайта www.markarbg.com, се осъществява съобразно Политиката за поверителност и защита на личните данни на „Маркар Прогрес“ ЕООД, наричана по долу Политиката за поверителност.
 • Въведените от Потребителите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни, като Търговецът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност.
 • При съгласие с Политиката за поверителност, Потребителят потвърждава, че е съгласен Търговецът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Търговецаза изчерпателно предвидените в нея цели и срокове.
 • Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да събира, съхранява и обработва лични данни за Потребителя и данни за неговото поведение при използването на уебсайта www.markarbg.com. Потребителят има право по всяко време да възрази против съхраняването или достъпа до тази информация по предвидените в Политиката за поверителност и защита на личните данни начини.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 • Потребителят има възможност да разглежда обявените стоки в уеб сайта markarbg.com.
 • Всеки потребител се задължава при ползване на уеб сайта:
 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от markarbg.com услуги;
 • да уведомява незабавно СОБСТВЕНИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
 • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети СОБСТВЕНИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез markarbg.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА
 • СОБСТВЕНИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 • СОБСТВЕНИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на markarbg.com.
 • СОБСТВЕНИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на СОБСТВЕНИКА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. СОБСТВЕНИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.markarbg.com.

 

ИЗМЕНЕНИЯ
 • Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от СОБСТВЕНИКА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. СОБСТВЕНИКЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то СОБСТВЕНИКЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ
 • Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата www.markarbg.com на своя компютър.
 • Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на СОБСТВЕНИКА, съобразно българското законодателство.

 

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ от покупка

Формуляр за връщане на стоки при отказ от договора, замяна или рекламация