производство и търговия с работно облекло
МАРКАР ПРОГРЕС

Връщане и замяна

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

 

ПРАВО НА ОТКАЗ. ЗАМЯНА
 • Потребителят има право да се откаже от сключения договор без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите по обратно изпращане и предаване на стоките, в срок 14 дни, считано отдатата на приемане на стоката.
 • За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Търговеца за решението си да се откаже от договора с недвусмислено писмено изявление, което да изпрати на пощенския или електронен адрес на Търговеца, преди изтичане на срока по предходната разпоредба.
 • Потребителят може да упражни правото си на отказ като попълни и изпрати по пощата или по имейл до Търговеца:

а) Стандартен формуляр за упражняване право на отказ от договор,Приложение № 1 към настоящите Общи условия;

б) Формуляр за отказ от договора, Приложение № 3 към настоящите Общи условия, достъпен на адрес „Отказ, връщане и замяна“ в онлайн магазина www.markarbg.com;

в) да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на „Отказ, връщане и замяна“ и в Приложение № 2 към настоящите Общи условия.

 • Търговецът може да предостави на Потребителя възможност да упражни правото на отказ като същия попълни и изпрати по електронен път чрез интернет страницата www.markarbg.comстандартен формуляр за отказ, Приложение №1 от настоящите Общите условия или формуляр за отказ, Приложение №3 към настоящите Общи условия или друго недвусмислено заявление. В този случай Търговецът незабавно изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител и/или на имейл.
 • Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ и Търговецът получи обратно стоките, Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, с изключение на разходите за доставка, както и разходите за връщане на стоката обратно. Търговецът възстановява получените суми като използва същияначин на плащане, използван от Потребителя при първоначалната транзакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго друг начин на плащане.
 • Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора, той трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ТЪРГОВЕЦА или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже, като заплати разходите за връщане на стоките. Съгласно чл. 55, ал.2 от ЗЗП, разходите за връщане на стоките се заплащат от клиента.
 • Стоките се връщат/предават лично или се изпращат, без наложен платеж, на следния адрес на Търговеца: гр. Ловеч, ул. Цар Освободител № 64, ведно с всички документи, свързани с доставката: касова бележка или фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др. (ако са издадени такава). Потребителят трябва да върне или изпрати стоките в добър търговски вид, който позволява предлагането им за повторна продажба и носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 • На основание чл. 57 от Закона за защита на потребителите, правото на отказ не се прилага за договори:
 • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания (напр. изработване на специален модел, емблема, бродерия, ситопечат, фирмени отличителни знаци);
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки с нарушена цялост или нарушена опаковка (филтри за дихателна защита);
 • в останалите хипотези на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.
 • При условията на т.33-37 от настоящия раздел, вместо отказ от договора за продажба Потребителят има право да поиска замяна на стоките с други (заместваща доставка), предлагани чрез уебсайта, като изпрати в писмен вид попълнен Формуляр за връщане, замяна и рекламации, Приложение №3 и върне стоката за замяна в запазена опаковка. Разходите за връщане на стоката обратно до Търговеца и за доставката на нова (заместваща) стока до Потребителя са за сметка на Потребителя, на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП.

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
 • Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на стоката с поръчката, която съществува при доставянето на стоката и се появи до 1 месец след доставката й, дори да не е знаел за несъответствието.
 • При несъответствие на стоката с поръчката, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален с другия.
 • Когато стоката не съответства на поръчката, Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие, в срок от 1 (един) месец от предявяване на рекламацията от Потребителя. Привеждането на стоката в съответствие с поръчката е безплатно за Потребителя.
 • При несъответствие на стоката с договора за продажба и когато Потребителя не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 от ЗЗП, той има право на избор между една от следните възможности:

а) разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

б) намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

 • Търговска гаранция е всяко поето от търговеца или производителя към Потребителя, в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, когато стоката не отговаря на спецификациите и други изисквания за съответствие, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.
 • Търговската гаранция се предоставя на Потребителя в писмена форма или на друг траен носител, който е достъпен до него.

При предявяването на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и чл. 114 от ЗЗП.

 • Рекламацията се предявява лично пред Търговеца или пред упълномощено от него лице в търговските му обекти или се подава писмено по пощата до адреса на управление на Търговеца или по електронен път на имейл: markar.lovech@gmail.com
 • Търговецът предоставя на Потребителите в уебсайта www.markarbg.com достъп до Формуляр за връщане, замяна или рекламация,  Приложение №3.  

 

ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ от покупка

Формуляр за връщане на стоки при отказ от договора, замяна или рекламация